Allmänna Villkor - Webbportalen (Personupplysning)

Här nedan följer våra allmänna villkor för användning utav tjänsten.

Allmänna villkor – Webbportalen Personupplysning

Allmänna villkor – CredPoints Kreditupplysningstjänst Personupplysning Web (Webbportalen)

1. Definitioner

Nedan angivna definitioner används i Avtalet.

Med ”CredPoints Web”, ”Webbportalen” eller ” Personupplysning Web” avses det webgränssnitt som används för att använda Tjänsten.

Med ”Informationsutgivare” avses informationsutgivare till Kreditupplysningstjänsten- Bas (i första hand SPAR, Kronofogden, tingsrätterna (via PoIT), SCB, Bolagsverket, Tullverket och CSN), till Engagemangsinformation. Aktuell lista på finns att tillgå på CredPoints webbplats.

Med ”Konfidentiell Information” avses innehållet i Avtalet samt Parts affärshemligheter, företagshemligheter, know-how, arbetsmetoder, modeller och verktyg, personuppgifter och annan data, eller information av teknisk, kommersiell eller annan art relaterad till Parts verksamhet, eller annan information som skäligen får anses som konfidentiell information, oavsett om Part har angivit att informationen är konfidentiell eller inte, och oavsett form (skriftligen, muntligen eller annan), eller media.

Med ”Kreditinformation” avses den information om kreditengagemang som Kunden får del av genom användning av Tjänsten.

Med ”Kreditupplysningstjänst – Personupplysning Web” avses den tjänst som beskrivs i punkt 2.2.

Med ”Orderbekräftelse” avses det dokument som sänds till Kunden som en bekräftelse efter att Kundens ansökan om tjänsten har blivit godkänd.

Med ”Tjänsten” avses de av Kunden avropade tjänster som framgår av Orderbekräftelsen.


2. CredPoints Tjänster

 • Dessa Allmänna villkor gäller för Kundens användning av Tjänsten.
 • CredPoint tillhandahåller en traditionell kreditupplysningstjänst där Kunden får tillgång till tillgänglig information hos Informationsutgivare via CredPoints Web (”Kreditupplysningstjänst- Personupplysning Web”).
 • Tjänsten utgör aldrig finansiell rådgivning utan är data som tillhandahålls genom Tjänsten och som Kunden själv ska utvärdera och fatta beslut baserat på.

3. Kundens användning av Tjänster och tillgänglighet

 • Genom att ingå Avtalet och mot erläggande av överenskommen avgift, ges Kunden en under avtalstiden begränsad, icke-överlåtbar rätt att för eget bruk i Sverige använda Tjänsten genom inloggning via CredPoints Web.
 • CredPoint har rätt att utan ersättning till Kunden, helt eller delvis, temporärt avbryta åtkomsten till Tjänsten i syfte att möjliggöra underhåll och uppdatering av Tjänsten och däri ingående programvara samt att utföra andra tekniska åtgärder i syfte att upprätthålla funktion och säkerhet i Tjänsten. CredPoint ska skyndsamt utföra planerade avbrott och utanför arbetsdag i den mån det är kommersiellt skäligt.
 • CredPoint har rätt att helt eller delvis avbryta åtkomsten till Tjänsten när CredPoint bedömer att fortsatt tillhandahållande av Tjänsten innebär eller riskerar att innebära skada för CredPoint, dess underleverantörer, produktleverantörer, andra kunder eller Kunden, eller om Kunden har brutit mot sina åtaganden enligt Avtalet eller på annat sätt agerat vårdslöst. I den mån Kunden brutit mot ett åtagande enligt Avtalet eller på annat sätt agerat vårdslöst kommer CredPoint i första hand att meddela Kunden om att åtkomsten till Tjänsten kommer att avbrytas på förhand och ge Kunden möjlighet att vidta rättelse. CredPoint har dock rätt att omgående och utan föregående varning avbryta tillhandahållandet av Tjänsten /eller vidta andra åtgärder i syfte att förhindra olovlig spridning av Kreditinformation, förhindra spridning av skadlig kod eller annan information som enligt CredPoints skäliga bedömning strider mot Avtalet.
 • Om avbrott sker, ska CredPoint utan oskäligt dröjsmål informera Kunden om avbrottet, uppskattad varaktighet samt om konsekvenser för Kundens fortsatta utnyttjande av Tjänsten. Information sker genom e-post till Kundens kontaktperson.
 • CredPoints ambition är att hålla Tjänsten tillgänglig utan avbrott och har en målsättning om minst 99,4 % tillgänglighet (borträknat underhåll). En rapport avseende tillgängligheten tillhandhålls av CredPoint på förfrågan. För det fall CredPoint inte uppfyller sitt åtagande om tillgänglighet åtar sig CredPoint att vidta alla kommersiellt rimliga åtgärder för att åtgärda detta. Om CredPoint inte uppfyller detta åtagande har Kunden rätt att säga upp Avtalet i förtid med trettio (30) dagars uppsägningstid.

4. Kundens användning av Kreditinformation och informationsdelning etc.

 • Kunden ansvarar för att använda Tjänsten och Kreditinformation i enlighet med vid var tid gällande lag och god sed. Kunden ska enbart begära en kreditupplysning på en privatperson där Kunden har ett legitimt behov av detta i enlighet med gällande lag och god sed. Med legitimt behov avses t.ex. situationer där Kunden har eller ska ingår ett kreditavtal med privatpersonen eller i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning av privatpersonen.
 • I Tjänsten ingår utskick av kreditupplysningskopia i enlighet 11 § Kreditupplysningslag (1973:1173), vilken kommer skickas ut av CredPoint via (i) B-post eller (ii) via tjänsten Kivra eller motsvarande digital brevlåda om den person som kreditupplysningen avser anmält sig för digital post till sådan digital brevlåda.
 • Skulle Kunden upptäcka eller misstänka att information i Kreditinformation är felaktig ska Kunden utan onödigt dröjsmål meddela CredPoint på den adress som anges i Orderbekräftelsen.
 • Utöver vad som följer av lag får Kunden inte sprida eller annars dela Kreditinformation vidare till tredje man.

5. Personuppgiftshantering

 • Vardera Part är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som de behandlar i fråga om Kreditinformation. Det innebär bl.a. att CredPoint är personuppgiftsansvarig för den Kreditinformation som lämnas ut till CredPoint genom Tjänsten till dess att Kunden mottagit uppgifter då Kunden är personuppgiftsansvarig för sin hantering.
 • CredPoint är personuppgiftsansvarig för personuppgifter kopplade till användarna av Tjänsten samt Kundens angivna kontaktpersoner. Kunden åtar sig att informera sina anställda om att CredPoint kommer behandla personuppgifter samt att tillhandahålla information om var CredPoints integritetspolicy finns att ta del av till användare och Kundens angivna kontaktpersoner.
 • Respektive Part ansvarar för att uppfylla sina skyldigheter enligt vid var tid gällande dataskyddslagar och att i övrigt behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag. Detta innebär bl.a. att Kunden ansvarar för att informera registrerade om den behandling av personuppgifter som kan bli aktuell genom Kundens användning av Tjänsten.

6. Ändring av Tjänsten

 • CredPoint förbehåller sig rätten att fritt modifiera eller utveckla Tjänsten inklusive dess funktionalitet, underliggande teknologi och metoden för tillhandahållande. Till undvikande av oklarhet ska icke väsentlig ändring av anslutna Informationsutgivare inte anses utgöra en ändring av Tjänsten.
 • Om CredPoint bedömer att ändring av Tjänsten är till betydande nackdel för Kunden, ska Kunden meddelas senast trettio (30) dagar innan ändringen träder ikraft.
 • Om Kunden inte godtar ändringen som meddelats av CredPoint enligt ovan, ska Kunden skyndsamt och senast inom trettio (30) dagar från CredPoints meddelande till Kunden om ändringen meddela CredPoint om detta.
 • Genomförs eller kvarstår en ändring av Tjänsten som medför betydande nackdel för Kunden har Kunden rätt att med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid säga upp Avtalet med verkan tidigast från det datum ändringen träder ikraft.
 • Kunden får lämna återkoppling på Tjänstens funktionalitet och får även lämna förslag på förbättringar eller andra synpunkter om Kunden uppmärksammar sådana (gemensamt benämnt som ”Återkoppling”). CredPoint förbehåller sig rätten att fritt utveckla Återkoppling som Kunden lämnat men har ingen skyldighet att implementera detta i Tjänsten. I den mån Återkoppling skulle vara skyddat som immateriell rättighet eller liknande ges CredPoint en obegränsad rätt att fritt använda, vidareutveckla, ändra och överlåta eventuella rättigheter till Återkopplingen vidare.

7. Avgifter och betalning

 • Avgifter för användning av Tjänsten framgår av Orderbekräftelsen.
 • Om fasta avgifter för Tjänsten kommer att tas ut faktureras dessa månadsvis i förskott. Rörliga avgifter för Tjänsten, t.ex. rörliga avgifter för informationsbegäran faktureras löpande i efterskott.
 • Om inte annat framgår av Orderbekräftelsen har CredPoint rätt att göra ändringar i prissättningen avseende de rörliga avgifterna. Ändringar kommer att meddelas Kundens kontaktperson inom skälig tid, dock senast trettio (30) dagar innan ändringarna träder ikraft. Om Kunden inte accepterar sådan prisjustering har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid tidpunkten för sådan justering.
 • Betalning ska ske enligt faktura med trettio (30) dagars betalningstid från fakturadatum. Invändning mot faktura ska, för att kunna göras gällande av Kunden, meddelas CredPoint skriftligen inom trettio (30) dagar från fakturadatum.
 • Vid försenad betalning av ersättningen och/eller övriga kostnader som Kunden ska erlägga enligt Avtalet utgår dröjsmålsränta enligt lag samt eventuell ersättning för betalningspåminnelse och indrivningskostnader enligt vad som stadgas för inkassokostnader.
 • Om Parterna inte skriftligen överenskommit annat gör Kunden inte något volymåtagande avseende sin användning av Tjänsten.

8. Immateriella rättigheter

 • Samtliga immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten tillhör CredPoint eller CredPoints licensgivare. Ingen immateriell rättighet eller del av sådan rättighet överlåts till Kunden under Avtalet, utan förblir CredPoints, respektive CredPoints licensgivares egendom. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen avtalats, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera dokumentation eller annat material som tillhör eller licensierats till CredPoint, eller överlåta eller upplåta rätt till sådant material till annan utöver vad som anges i tvingande lagstiftning eller vad som uttryckligen framgår av Avtalet.
 • CredPoint ansvarar för att Kundens användning av Tjänsten i enlighet med Avtalet inte utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
 • CredPoint ska försvara och hålla Kunden skadeslös om krav riktas eller talan förs mot Kunden för intrång i tredje mans immateriella rättigheter rörande Tjänsten eller Kundens nyttjande av Tjänsten inom Sverige under förutsättning att Kunden (i) omgående underrättar CredPoint om framförda anspråk eller av tredje man väckt talan (ii) ger CredPoint en skriftlig kopia på samtlig korrespondens gällande kravet (iii) ger CredPoint rätt att ensam bestämma över och föra talan eller förhandla villkor i en förlikning för Kundens räkning (iv) i skälig omfattning bistår CredPoint i tvisten utan någon rätt till ersättning för denna assistans.
 • CredPoints ansvar enligt ovan exkluderar krav som är kopplade till (i) Kundens användning av Tjänsten i strid med dessa villkor, eller i tillämpliga fall särskilda villkor, användarpolicy eller lag, (ii) ändringar av Tjänsten som inte har godkänts av CredPoint eller (iii) en kombination av Tjänsten och tredjepartskomponenter som inte har godkänts av CredPoint.
 • Om Tjänsten slutgiltigt, eller i CredPoints skäliga uppfattning, utgör ett intrång i tredje mans immateriella rättigheter, får CredPoint välja mellan att (i) förvärva sådana rättigheter som krävs för Kundens fortsatta användning av Tjänsten, (ii) genomföra ändring av Tjänsten som krävs för Kundens fortsatta användning av Tjänsten inte ska utgöra intrång i tredje mans rätt; eller (iii) säga upp Avtalet med Kunden.

9. Ansvar och ansvarsbegränsning

 • Kunden är medveten om att Kreditinformation hämtas direkt från Informationsgivare och avser den Kreditinformation som är tillgänglig vid tidpunkten för förfrågan. CredPoint tar inget ansvar för att Kreditinformationen är korrekt eller fullständig och kan således inte hållas ansvarig för felaktig eller missvisande information.
 • Kunden är ansvarig för skada som CredPoint orsakas genom Kundens användning av Tjänsten.
 • CredPoint är skadeståndsansvarig gentemot Kunden för skada orsakad av CredPoint genom oaktsamhet eller uppsåt. Kunden ska för rätt till ersättning skriftligen framställa krav om ersättning utan onödigt dröjsmål och inte senare än inom sex (6) månader efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt ersättningsgrundandande omständighet.
 • Parternas ansvar är begränsat till direkta skador. Indirekt skada, såsom förlorad vinst, minskad produktion, kostnader för anlitande av annan leverantör eller omsättning, eller hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller skadat rykte ersätts inte. CredPoints ansvar gentemot Kunden (inklusive prisavdrag, och varje annan form av ersättning) under Avtalet är per kalenderår begränsat till ett belopp motsvarande femtio (50 %) procent av Kundens sammanlagda erlagda ersättning för Tjänsten under de tolv (12) månader som ligger i tiden före skadetidpunkten.
 • Vardera Part ansvarar för att ha lämplig och tillräcklig IT-säkerhet, inklusive uppdaterat skydd mot virus, trojaner och annan skadlig kod eller liknande. Endast i den mån Part brister i sådant åtagande ska Part ansvara för skada som åsamkas på den andra Parten för sådan brist.
 • Ansvarsbegränsningen i punkt 9.4 gäller inte i den mån skadan orsakas uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

10. Ändring av Avtalet

 • CredPoint har rätt att ändra och/eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Sådan ändring ska meddelas Kunden senast trettio (30) dagar innan sådan ändring och/eller tillägg träder ikraft. Sådan ändring meddelas Kundens kontaktperson.
 • Om Kunden skäligen bedömer att ändring och/eller tillägg enligt punkt 14.1 är till betydande nackdel för Kunden, ska Kunden skyndsamt och senast inom trettio (30) dagar skriftligen meddela CredPoint detta. CredPoint har rätt att därefter besluta om ändringen och/eller tillägget ska genomföras eller inte.
 • Genomförs en ändring och/eller tillägg som, enligt CredPoints skäliga bedömning, är till betydande nackdel för Kunden har Kunden rätt att med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid skriftligen säga upp Avtalet från det datum ändringen trädde i kraft. Sker ej uppsägning anses Kunden ha accepterat ändringen och/eller tillägget.
 • CredPoints rätt att göra ändringar och/eller tillägg avseende Tjänsten framgår av punkten 6.
 • Ändringar av och/eller tillägg till övriga delar av Avtalet ska vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av båda Parterna.

11. Övrigt

 • Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts fr.o.m. Avtalsdagen av innehållet i Avtalet så vitt gäller Avtalets föremål.
 • Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska, i den mån ogiltigheten inte väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.
 • Ingen av Parterna har rätt att på något sätt företräda den andra Parten i förhållande till tredje man utöver vad som följer av Avtalet.
 • Meddelanden som enligt Avtalet ska ske skriftligen ska ske med bud, per post eller via e-post till mottagande Parts adress och kontaktperson angiven i Avtalet. Meddelande som avsänts med bud ska anses ha kommit mottagande Part tillhanda vid överlämnandet. Meddelande som avsänts per post ska anses ha kommit mottagande Part tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter avsändandet. Meddelande som avsänts via e-post ska anses ha kommit mottagande Part tillhanda vid utskick till angiven adress för kontaktperson. Ändring av Informationsutgivare meddelas av CredPoint på CredPoints webbplats.

12. Tillämplig lag och tvist

 • Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
 • Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
 • Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
 • Det förhållandet att skiljeförfarande inletts, pågår eller avslutats, vad som förekommer under skiljeförfarandet och innehållet i skiljedom eller annat beslut ska anses utgöra Konfidentiell Information.

 

 

Nyheter

Credpoint välkomnar Skri-registret

Överskuldsättningsutredningen gällande ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning har presenterats. Utredningens förslag innehåller bl.a. ett förslag om införande…

LÄS MER »

Logga in

Logga in på våra tjänster här.

Har du någon fråga eller behöver du hjälp? Kontakta oss.