Vår integritetspolicy

Vi har i linje med GDPR utformat vår integritetspolicy för att på ett tydligt sätt förklara vilka uppgifter som finns sparade hos oss och vad de faktiskt används till.

Integritetspolicy

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR för alla medborgare inom EU. Förenklat innebär det ett uppdaterat regelverk för hur vi hanterar personuppgifter som exempelvis e-postadress och telefonnummer.

Den här lagändringen välkomnas av CredPoint och vi har i linje med detta utformat vår integritetspolicy för att på ett tydligt sätt förklara vilka uppgifter som finns sparade hos oss och vad de faktiskt används till.

Har du ytterligare frågor kring hur vi hanterar arbetet kring GDPR? Kontakta oss gärna på hello@credpoint.se

Introduktion

Inom ramen för vår verksamhet behandlar CredPoint Sweden AB en rad personuppgifter som du lämnat till dem själv eller som de inhämtat från någon annan (s.k. tredje part). Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med intresseanmälningar, tillhandahållande av våra tjänster samt rekryteringsprocesser. Eftersom vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på största allvar vill vi genom denna integritetspolicy beskriva hur CredPoint Sweden AB behandlar dina personuppgifter.

I Policyn kommer vi därför att redogöra för vilka kategorier av personuppgifter CredPoint Sweden AB behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilken laglig grundbehandlingen stödjer sig på. Vi redogör också för vilka som kan ha åtkomst till och behandla uppgifterna, principerna för gallring, vilka tredje parter CredPoint Sweden AB kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m. Vi ber dig noggrant ta del av Policyn och bekanta dig med innehållet eftersom den tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom CredPoint Sweden AB.

CredPoint Sweden AB behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och har därför en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna Policy och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Du som registrerad har alltid rätt att kontakta CredPoint Sweden AB för att göra dina rättigheter gällande.

Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra Policyn. Om så sker kommer vi att informera dig på ett lämpligt sätt och be dig att ta del av de ändringar som gjorts. Den senaste versionen av Policyn hittar du alltid på vår hemsida.

Vi hoppas att denna Policy besvarar dina frågor kring vår insamling, användning och utlämning samt skyddet för dina personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka brev till

CredPoint Sweden AB, Västmannagatan 66, 113 25 Stockholm eller via e-post till hello@credpoint.se

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-postadresser eller telefonnummer men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas om informationen kan kopplas till en fysisk person. Med ”personuppgiftsbehandling” avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering.

Intresseanmälningar via hemsidan

Att upprätta och bibehålla affärsrelationer med kunder och andra intressenter för att kunna utveckla CredPoint Sweden AB:s tjänster, produkter och system utgör en viktig del av CredPoint Sweden AB:s kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av intressent gällande CredPoint Sweden AB:s tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar bolaget in dina personuppgifter. Dessa personuppgifter samlas in från dig i samband med att du gör en intresseanmälan via CredPoint Sweden AB:s hemsida. Uppgifterna kommer att lagras i CredPoint Sweden AB:s marknadsverktyg med målet att bolaget ska kunna upprätta en affärsrelation med dig.

Dina personuppgifter sparas även på CredPoint Sweden AB:s plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. CredPoint Sweden AB kommer endast att göra sådana utskick som CredPoint Sweden AB bedömer är relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

GALLRING

CredPoint Sweden AB kommer att behandla dina personuppgifter till dess att det inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos CredPoint Sweden AB. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom tre år från det att CredPoint Sweden AB tog emot din intresseanmälan kommer dina personuppgifter att raderas. CredPoint Sweden AB har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OCH BEHANDLAS FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer
 • Korrespondens mellan dig och CredPoint Sweden AB
 • Teknisk information om hur du har interagerat med CredPoint Sweden AB:s IP-adress och webbläsarinställningar

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på det samtycke du lämnar i samband med att du skickar in din intresseanmälan.

För kund eller användare av CredPoint Sweden AB:s tjänster

Mot sina kunder och användare intar bolaget en ställning som personuppgiftsbiträde. Detta beror på att kund, vid utnyttjande av dessa tjänster, tillhandahåller bolaget med personuppgifter och bestämmer för vilka ändamål de får behandlas. CredPoint Sweden AB:s ställning som personuppgiftsbiträde medför i dessa fall att det är kunden som ansvarar för behandlingen av användares personuppgifter som tillämpas gentemot användarna.

Behandling av personnummer

I den mån CredPoint Sweden AB behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att göras när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vilket är säker identifiering, bakgrundskontroll eller något annat beaktansvärt skäl. Detta innebär att personnummer som utgångspunkt endast kommer att behandlas vid bakgrundskontroll. Du som kandidat i våra rekryteringsprocesser bör med anledning av detta inte uppge ditt personnummer i ditt CV eller din ansökan.

Direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. via post, e-post och sms. Du har rätt att kostnadsfritt motsätta dig att dina uppgifter används för sådana syften och varje utskick från CredPoint Sweden AB i marknadsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out. Om du väljer att avregistrera dig från fortsatta utskick kommer CredPoint Sweden AB att göra en notering i sitt affärssystem om att upphöra med att rikta direktmarknadsföring till dig.

Kontaktperson hos potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla CredPoint Sweden AB:s tjänster, produkter och system utgör en viktig del av CredPoint Sweden AB:s kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande CredPoint Sweden AB:s tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar CredPoint Sweden AB:s in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i CredPoint Sweden AB:s system med målet att kunna upprätta en affärsrelation med dig samt kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på CredPoint Sweden AB:s berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster, produkter och system. CredPoint Sweden AB har som rutin att varje medarbetare, som via telefon eller digital kanal inlett kontakt med dig och där du under samtalet visat intresse för att skapa eller utforska en vidare relation med CredPoint Sweden AB, följer upp med ett e-postmeddelande innehållande en länk till denna Policy. I de fall CredPoint Sweden AB initierat den första kontakten genom ett e-postmeddelande eller tryckt material inkluderas alltid en hänvisning till Policyn för att du som registrerad ska få nödvändig information om behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas på CredPoint Sweden AB:s plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. CredPoint Sweden AB kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

I de fall då CredPoint Sweden AB fått kontakt med dig och du avböjer att skapa eller utforska en vidare relation kommer personuppgifterna i CredPoint Sweden ABs del av affärssystemet att markeras med en notering om att inte återuppta kontakten. Vi kommer även att upphöra med att delge dig marknadsutskick.

GALLRING

CredPoint Sweden AB kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos CredPoint Sweden AB. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom ett år från det att CredPoint Sweden AB tog den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. CredPoint Sweden AB har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

DE PERSONUPPGIFTER SOM CREDPOINT SWEDEN ABS KAN SAMLA IN OCH BEHANDLA FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel
 • Korrespondens mellan dig och CredPoint Sweden AB
 • Teknisk information om hur du har interagerat med CredPoint Sweden AB
 • IP-adress och webbläsarinställningar

 

Kontaktperson hos befintlig kund

Att upprätthålla affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla CredPoint Sweden AB:s tjänster, produkter och system utgör en viktig del av CredPoint Sweden AB:s kärnverksamhet. I syfte att kunna bibehålla kontakt med dig som kund gällande CredPoint Sweden AB:s tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter behandlar CredPoint Sweden AB dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i CredPoint Sweden ABs system med målet att kunna upprätthålla en affärsrelation med dig samt kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på CredPoint Sweden AB:s berättigade intresse av att affärsrelationen till dig utvecklas och att CredPoint Sweden AB ska kunna kommunicera med dig som kontaktperson. Dina personuppgifter sparas på CredPoint Sweden AB:s plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. CredPoint Sweden AB kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

GALLRING

CredPoint Sweden AB kommer inte att behandla dina kontaktuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ovan nämnda ändamål. Personuppgifter som blivit inaktuella, t.ex. på grund av avslutad affärsrelation, raderas utan onödigt dröjsmål så snart CredPoint Sweden AB mottagit information om detta. Uppgifterna kommer även att raderas utan onödigt dröjsmål på din uttryckliga begäran. CredPoint Sweden AB har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre fyller sitt syfte.

DE PERSONUPPGIFTER SOM CREDPOINT SWEDEN ABS KAN SAMLA IN OCH BEHANDLA FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel
 • Korrespondens mellan dig och CredPoint Sweden AB
 • Teknisk information om hur du har interagerat med CredPoint Sweden AB
 • IP-adress och webbläsarinställningar

 

Potentiella kandidater

I syfte att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation samlar CredPoint Sweden AB både genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje part in personuppgifter och behandlar dem i CredPoint Sweden AB:s kandidatsystem.

GALLRING

Personuppgifterna lagras i CredPoint Sweden AB:s kandidatsystem i syfte att kunna skapa en relation mellan dig och CredPoint Sweden AB med målet att kontakten ska övergå till en rekryteringsprocess.

Om du vid kontakt med en medarbetare hos oss uppger att du inte är intresserad av en vidare dialog med CredPoint Sweden AB, kommer CredPoint Sweden AB inte längre att behandla dina personuppgifter i sitt kandidatsystem.

DE PERSONUPPGIFTER SOM CREDPOINT SWEDEN AB SAMLAR IN OCH BEHANDLAR FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL ÄR:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • URL:er till kandidatprofil hos tredje part
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer
 • Fotografi

 

Kandidater som samtyckt till att finnas med i våra nätverk

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som samtyckt till att lagras i CredPoint Sweden AB:s kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla en relation med dessa kandidater behandlar CredPoint Sweden AB kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har CredPoint Sweden AB samlat in från dig som kandidat, genom CredPoint Sweden AB:s interna nätverk och/eller genom sökningar hos tredje part.

Utöver kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.) kommer CredPoint Sweden AB inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter

(såsom uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar uppgifter sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster du söker. Det är även viktigt att du informerar eventuella referenser om att deras personuppgifter har lämnats till CredPoint Sweden AB. Den behandling som sker i CredPoint Sweden AB:s databas för att kunna genomföra rekryteringsprocesser sker med stöd av ditt samtycke.

GALLRING

CredPoint Sweden AB:s kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till hello@credpoint.se för att återkalla ditt samtycke.

Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryteringsprocess så som intervjuanteckningar och uppgifter från referenser sparas dock enbart så länge de är nödvändiga för processen i fråga och därefter i upp till två år efter avslutad rekryteringsprocess. Detta sker för att CredPoint Sweden AB ska kunna tillvarata sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist. CredPoint Sweden AB gallrar vidare regelbundet sitt kandidatsystem för att det ska uppfylla sitt syfte och hållas uppdaterat.

DE PERSONUPPGIFTER CREDPOINT SWEDEN AB KAN KOMMA ATT BEHANDLA FÖR OVAN NÄMNDA ÄNDAMÅL I CREDPOINT SWEDEN ABS DATABAS ÄR:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer.
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • URL:er
 • Kön
 • Födelseår
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Intervjuanteckningar
 • Testresultat från testverktyg som används i urval- och utvecklingsarbete
 • Lämnade referenser
 • Korrespondens mellan dig och oss
 • Information om hur du har interagerat med oss
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)
 

Referenspersoner

I syfte att kunna genomföra väl underbyggda rekryteringsprocesser kommer CredPoint Sweden AB att behandla personuppgifter till dig som referens som lämnats av kandidat.

Behandlingen av referensers personuppgifter stödjer sig på CredPoint Sweden AB:s berättigade intresse av att kunna kontakta lämnade referenser för att genomföra så grundliga och väl underbyggda rekryteringar som möjligt.

CredPoint Sweden AB har som rutin att vid den första kontakten med dig som referens skicka ut denna Policy så att du får ta del av hur dina personuppgifter behandlas.

Skyddet för dina personuppgifter

CredPoint Sweden AB har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att tillse att CredPoint Sweden AB:s behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda de personuppgifter som behandlas mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. T.ex. är tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till CredPoint Sweden AB:s anställda och tjänsteleverantörer som behöver nå uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. Dessa är även informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls och det har upprättats interna rutiner som bl.a. reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret och utomlands. CredPoint Sweden AB övervakar även kontinuerligt sina system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

Användning av personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att CredPoint Sweden AB ska kunna erbjuda sina tjänster kommer det att överföra dina personuppgifter till företag som i förhållande till CredPoint Sweden AB är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för CredPoint Sweden AB:s räkning och i enlighet med CredPoint Sweden AB:s uttryckliga instruktioner. CredPoint Sweden AB överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka CredPoint Sweden AB har samlat in uppgifterna. CredPoint Sweden AB har ingått skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer CredPoint Sweden AB:s säkerhetskrav, begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Platsen för behandling av personuppgifter

CredPoint Sweden AB har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/ EES där alla CredPoint Sweden AB:s egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer CredPoint Sweden AB att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Detta kommer att ske antingen genom ett beslut av EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i CredPoint Sweden AB:s avtal med sådana personuppgiftsbiträden.

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har alltid rätt att göra dina rättigheter gällande mot CredPoint Sweden AB genom att kontakta oss via hello@credpoint.se

Rätten till tillgång

Om du vill få ökad förståelse för vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer att lämnas i formen av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats ifrån, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om din begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, t.ex. genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätten till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas.
 • Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi har att uppfylla.

För det fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.

Utöver ovanstående rättigheter har du även rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att invända mot all behandling av personuppgifter som stödjer sig på en intresseavvägning. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. I de fall vår behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke har du även rätt att begära att få de uppgifter som berör dig och som du lämnat, överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.

Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 1. Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger CredPoint Sweden AB:s möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta;
 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 3. CredPoint Sweden AB inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 4. Du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och CredPoint Sweden AB kontrollerar om bolagets berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

Rätten till dataportabilitet

I de fall CredPoint Sweden AB:s behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till CredPoint Sweden AB överförs till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat. Sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

Återkallelse av samtycke

I de fall då CredPoint Sweden AB:s behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar ditt samtycke kommer CredPoint Sweden AB inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida CredPoint Sweden AB inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att CredPoint Sweden AB:s legala skyldigheter hindrar CredPoint Sweden AB från att radera dina uppgifter kommer CredPoint Sweden AB i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i CredPoint Sweden ABs system.

Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till hello@credpoint.se för att återkalla ditt samtycke. CredPoint Sweden AB kommer att bemöta din förfrågan skyndsamt.

Inlämning av klagomål

Integritetsmyndigheten är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi eller CredPoint Sweden AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via hello@credpoint.se, lämna in ett klagomål hos Integritetsmyndigheten.

Användningen av cookies, tags och pixlar

På CredPoint Sweden AB:s hemsida används cookies, tags och pixlar för att förbättra ditt webbplatssök, samt CredPoint Sweden AB:s hemsida. En cookie är en textfil som skickas från CredPoint Sweden AB:s webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. CredPoint Sweden AB använder sig även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av CredPoint Sweden AB:s tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

För dig som accepterat detta kommer denna sajt att använda cookies som tillhandahålls av våra analyspartners Google samt Microsoft för att hjälpa oss förstå hur du som användare använder vår sajt och hur vi kan tillhandahålla den bästa möjliga upplevelsen. Den information vi samlar in ifrån dessa cookies lär oss saker som vilka sidor du har besökt på vår webbsajt. För att veta mer om Google Analytics integritetspolicy, läs mer här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv-SE och för att veta mer om Microsofts Clarity och dessa cookies, läs mer här: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list

Vi har konfigurerat tjänsten så att den maskerar IP-adressen som du som användare har när du besöker vår webbsida.

Hoppas vi besvarat dina frågor.

Har du fler frågor om hur CredPoint Sweden AB förhåller sig till GDPR, välkommen att kontakta oss på hello@credpoint.se

Nyheter

Credpoint välkomnar Skri-registret

Överskuldsättningsutredningen gällande ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning har presenterats. Utredningens förslag innehåller bl.a. ett förslag om införande…

LÄS MER »

Logga in

Logga in på våra tjänster här.

Har du någon fråga eller behöver du hjälp? Kontakta oss.